Säännöt

 

JUNTUSTEN SUKUSEURA RY:N SÄÄNNÖT (Hyväksytty kokouksessa 30.7.2022)


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Juntusten sukuseura ry, sen kotipaikka on Suomussalmi ja
toimialue koko maa, ja se toimii suomen kielellä.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu


Yhdistyksen tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun
perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, sukupäiviä,
retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia, kerätä ja arkistoida
sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä seuran jäsenten tietoon, harjoittaa
sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentteja, avustuksia tai
lahjoituksia, perustaa rahastoja, järjestää arpajaisia, tuotemyyntiä ja
keräyksiä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta tai kiinteää
omaisuutta.


3. Jäsenet ja jäsenmaksu


Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka
isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai puolison kautta on siihen
liittynyt, ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet
hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hallitus pitää jäsenistä luetteloa,
johon on merkittävä kunkin jäsenen nimi ja kotipaikka.
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan henkilö, joka yhdellä kertaa suorittaa
jäsenmaksun kymmenkertaisena. Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat
liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei
ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi
henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on
vapaa jäsenmaksun suorittamisesta.


4. Yhdistyksestä eroaminen ja erottamismenettely


Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Jäsen voidaan erottaa sukuseurasta Yhdistyslain 14 §:ssä (Yhdistyksestä
erottaminen) mainituin perustein. Yhdistys voi myös katsoa jäsenen eronneen
yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahden vuoden
ajalta.


5. Hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 4-6 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten
välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen,
kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


7. Tilikausi


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


8. Yhdistyksen kokoukset


Yhdistyksen vuosikokous pidetään vähintään joka kolmas vuosi hallituksen
määräämänä päivänä huhti-syyskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran
kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksissa
on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 30 vuorokautta
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse,
sekä yhdistyksen verkkosivuilla.


10. Vuosikokous


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätökset, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunnot
vuosikokousten väliseltä ajalta
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
seuraavalle toimikaudelle
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 45
vuorokautta ennen vuosikokousta.


11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat
samaan tarkoitukseen.