Toimintasuunnitelma 2019 - 2021

Sukuseuran toimintasuunnitelma vuosille 2019 - 2021


Toiminnan tarkoitus


Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa sekä vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Tarkoituksen toteuttamiseksi sukuseura pyrkii

1. järjestämään yhteisä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita samantapaisia seuran toimintaan liittyvia tilaisuuksia

2. keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon

3. harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä pitämään luetteloa suvun jäsenistä ( Säännöt 24.7.1994)

Toimikauden päätavoite

Juntusten sukuseura ry:n toimintaa jatkuu ja kehittyy siten, että seura voi palvella jäseniään sukutietoisuuden vahvistumisessa.


Sukukokous 2021


Kolmen vuoden välein järjestettävä sukuseuran virallinen vuosikokous oheisohjelmineen järjestetään kesällä 2021. Hallitus päättä sen ajan ja paikan sille tulleiden esitysten perusteella. Ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa.

Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa varsinaisessa vuosikokouksessa valittu hallitus. Hallitus kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Hallitus voi perustaa tarpeen vaatiessa työryhmiä. Hallitus laatii vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman sekä hyväksyy tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen sekä laatii niistä yhteenvedon vuosikokoukselle 2021.

Säännöt

Hallitus käynnistää sukuseuran sääntöjen uudistamisen ja tavoitteena on tuoda sääntöehdotus vuoden 2021 sääntömääräisen kokouksen hyväksyttäväksi.


Jäsenet


Toimintakauden tavoitteena on jäsenmäärän vuosittainen kasvu. Erityisen rekrytoinnin kohteena ovat nuoret Juntuset. Jäsenhankinta jatkuu tavoitteena yksi uusi jäsen/jäsen/vuosi. Toimintakauden aikana jatkuu jäsentietojen ja sähköpostiosoitteiden päivittäminen. Erityistä huomiota kiinnitetiiiin nettisivun toimivuuteen, kehittämiseen ja päivittämiseen. Hallituksen kokouksista tiedotetaan nettisivuilla samoin kuin muista kulloinkin ajankohtaisista asioista. Vuosikokouksen päättämä jäsenmaksu peritiiiin vuosittain kevätkirjeen mukana olevalla pankkisiirtolomakkeella. Jäsenmaksun maksamatta jättäneille lähetettään kerran toimintakaudessa jäenkirje maksulomakkeen kera.


Serkkuseuratoiminta


Toimivat serkkuseurat ovat sukuseuran toiminnan kivijalka. Serkkuseuratoiminnan tavoitteena on aktivoida ja yhdistää uusia jäseniä toimimaan alueellisesti eri puolilla Suomea. Toimintakauden tavoitteena on käynnistää uusia serkkuseuroja. Jo toimivat serkkuseurat ja hallituksen jäsenet auttavat uusien serkkuseurojen käynnistämisessä ja toiminnan alkuun pääsemisessä. Serkkuseurojen kautta jäsenten on helppo tulla sukuseuran toimintaan mukaan.

Muu toiminta

Sukuseuran tavoitteena on järjestää seura- ja kulttuurimatkoja jäsenten toiveiden mukaisesti. Toimintakauden aikana on tavoitteena tehdä  jäsenmatka.


Juntuset - lehti


Juntuset -lehden hyvin edennyt uudistus- ja kehittämistyö jatkuu. Lehden toimituskuntana toimii sukuseuran hallitus ja päätoimittajana hallituksen valitsema henkilö. Juntuset -lehteä julkaistaan yksi numero vuodessa. Lehti ilmestyy joulukuun aikana. Jäseniltä toivotaan edelleen aineistoa ja valokuvia lehden sisällön turvaamiseksi. Myös paikallistason toiminnasta voi lehdessä ilmoittaa. Lehden kulujen peittiimiseksi myydään lehdestä mainostilaa.

Jäsenkirje


Seuran jäsenille toimitetaan ajankohtaisia asioita käsittelevä jäsenkirje vuosittain toukokuun aikana.