Toimintasuunnitelma 2016-2018

 

Toiminnan tarkoitus

 

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa sekä vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. 
Tarkoituksen toteuttamiseksi sukuseura pyrkii 
1. järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita samantapaisia seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia
2. keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon
3. harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä pitämään luetteloa suvun jäsenistä
( Säännöt 24.7.1994 )


Toimikauden päätavoite

 

Juntusten sukuseura ry:n toimintaa jatkuu ja kehittyy siten, että seura voi palvella jäseniään sukutietoisuuden vahvistamisessa.

 

Sukukokous 2018

 

Kolmen vuoden välein järjestettävä sukuseuran virallinen vuosikokous oheisohjelmineen järjestetään kesällä 2018. Hallitus päättää ajan ja paikan sille tulleiden esitysten perusteella. Ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa.

 

Hallitus

 

Sukuseuran asioita hoitaa varsinaisessa vuosikokouksessa valittu hallitus. Hallitus kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.  Hallitus voi perustaa tarpeen vaatiessa työryhmiä.


Hallitus laatii vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman sekä hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä laatii näistä yhteenvedon vuosikokoukselle 2018.

 

Jäsenet

 

Toimintakauden tavoitteena on lisätä jäsenmäärää. Erityisen rekrytoinnin kohteena ovat nuoret Juntuset.  Jäsenhankinta jatkuu tavoitteena yksi uusi jäsen/jäsen/vuosi. Toimintakauden aikana jatketaan jäsentietojen ja sähköpostiosoitteiden päivittämistä.  Erityistä huomiota kiinnitetään nettisivun toimivuuteen, kehittämiseen ja päivittämiseen. Hallituksen kokouksista tiedotetaan nettisivuilla samoin kuin muista kulloinkin ajankohtaisista asioista.

 

Vuosikokouksen päättämä jäsenmaksu peritään vuosittain kevätkirjeen mukana olevalla pankkisiirtolomakkeella.
Jäsenmaksun maksamatta jättäneille lähetetään kerran toimintakaudessa jäsenkirje maksulomakkeen kera. 

 

Serkkuseuratoiminta

 

Serkkuseuratoiminnan tavoitteena on aktivoida ja yhdistää uusia jäseniä toimimaan alueellisesti eri puolilla Suomea. Toimintakauden tavoitteena on käynnistä uusia serkkuseuroja. Jo toimivat serkkuseurat ja hallituksen jäsenet auttavat uusien serkkuseurojen käynnistämisessä ja toiminnan alkuun pääsemisessä. Serkkuseurojen kautta jäsenten on helppo tulla sukuseuran toimintaan mukaan. Toimivat serkkuseurat ovat sukuseuran toiminnan kivijalka.

 

Muu toiminta

 

Sukuseuran tavoitteena on järjestää seura ja kulttuurimatkoja jäsenten toiveiden mukaisesti. Toimintakauden aikana on tavoitteena tehdä jäsenmatka Taipalsaarelle, Juntusten alkulähteille. 

 

Juntuset  -lehti

 

Juntuset - lehden hyvin edennyt uudistus- ja kehittämistyö jatkuu. Lehden toimituskuntana toimii sukuseuran hallitus ja päätoimittajana hallituksen valitsema henkilö. Juntuset -lehteä julkaistaan yksi numero vuodessa. Lehti ilmestyy joulukuun aikana. 

 

Jäseniltä toivotaan edelleen aineistoa ja valokuvia lehden sisällön turvaamiseksi. Myös paikallistason toiminnasta voi lehdessä ilmoittaa. Lehden kulujen peittämiseksi myydään lehdestä mainostilaa.
 
Jäsenkirje 

 

Seuran jäsenille toimitetaan ajankohtaisia asioita käsittelevä jäsenkirje vuosittain toukokuun aikana. Jäsenkirjeessä serkkuseurat voivat ilmoittaa toiminnastaan lyhyillä ilmoituksilla.


Kotisivut ja facebook

 

Seuran kotisivujen (www.juntuset.net)  toimivuus ajankohtaisena tiedonvälittäjänä ja vuoropuhelupaikkana on keskeisin kehittämiskohde. Toinen keskustelupaikka on Juntuset – facebook sivut. Facebook- sivuista vastaa Oulun seudun Juntusten serkkuseura.


Sukukirjat I, II ja III 

 

Sukukirjan I ja II osaa on edelleen saatavilla. Toimintakaudella jatketaan sukukirjan III osan valmistelua hallituksen ja nimetyn työryhmän toimesta. Kirja sisältää tiedot 1900-luvun aikana syntyneistä suvun jäsenistä ja heidän lapsistaan. Hanke on vaativa suvun laajuuden takia. Lisäksi 100 vuotta nuorempien väestörekisteritietojen julkisuutta koskee erityinen säännöstö, mikä lisää tutkijan työmäärää. Kolmatta kirjaa varten toivotaan sukuseuran jäseniltä sukutarinoita. Näin kirjaan saadaan  mielenkiintoista sisältöä sukuluetteloiden lisäksi.

 

Seuran arkisto ja historiikki

 

Sukuseuran toimintaan liittyvät dokumentit kootaan ja arkistoidaan jatkuvana sarjana siten, että seuran historiikki on esimerkiksi merkkivuosien yhteydessä lähdeaineiston osalta helposti koottavissa. Hallitus huolehtii dokumenttien säilyttämisestä. Kyseisen materiaalin ensimmäinen aineisto on kotiseutuneuvos Kalle Juntusen arkisto, joka liittyy seuran perustamiseen (1994) sekä hänen laatimansa kooste seuran 10-vuotisjuhlaa (2004) varten. Sukuseuran pitkäaikaisen sihteerin ja lehden päätoimijan Riku Juntusen laatima sukuseuran 20 – vuotishistoriikki on viimeisin arkistoitava dokumentti.


Sukuseuran tuotteet ja varainhankinta

 

Seuran tunnuksilla varustettuja tarvikkeita (viirit, paidat, kirjelomakkeet ja -kuoret) myydään edelleen hallituksen toimesta sekä suvun kokoontumisten yhteydessä. Uusia sukuseuran tuotteita, Juntus –koru ja Juntusmarssin cd, myydään samoilla menetelmillä muiden tuotteiden kanssa.  Sukuseuran jäseniltä toivotaan ideoita sukuseuran tuotteista sekä muista sukuseuran varainhankintaa tukevista toimista ja ideoista.